-10%

Договорът

76.50 лв.

Автор : Захари Торманов
Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-279-2
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 800
Език : български
Код: 978-619-226-279-2 Категории: ,

Описание

Новото актуализирано осмо издание на книгата (към януари 2024 г.) предлага на читателите над 120 примерни образци на граждански и търговски договори: за опрощаване на задължение, за поръчителство, търговски залог, рамков договор за продажба, продажба при общи условия, наем, гражданско дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, превоз, стоков контрол, факторинг, спогодба, договор за дистрибуция, договор за управление, лицензионен договор, спедиционен договор, търговско посредничество, цесия, предварителен договор, встъпване в дълг, прихващане, лицензия на търговска марка, продажба на акции, договор за управление с прокурист, договор за изработване на уебсайт, договор за франчайзинг и още много други.

В повечето случаи са дадени по няколко разновидности на съответния вид договор, например: договор за изработка – общ вариант, договор за изработка – опростен вариант, договор за изработване на рекламни материали, договор за строителство, договор за извършване на строително-ремонтни работи, договор за изработка на уебсайт, седем вида договори за извършване на възмездна услуга.

Примерните образци представляват готови проекти за договори, при изготвянето на които са отчетени изискванията на закона. Те могат да се използват в предложения вид, като се попълнят конкретните данни, или да се преработят частично с оглед на конкретния случай.

Книгата съдържа и обща част относно „договорното право“, написана на достъпен и за неюристи език, както и описание, коментар и конкретни практически съвети за всеки вид договор, съответно за правата и задълженията, които произтичат от него.


Захари Торманов има докторска степен по право, доцент е по търговско и гражданско право в УНСС. Декан на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2019-2023 г. От 1996 г. е вписан като адвокат и развива активна консултантска дейност.

Към осмото издание…………………………………………………………. 23

КЪМ СЕДМОТО ИЗДАНИЕ……………………………………………………….. 23

ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………… 25

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I. СЪЩНОСТ НА ДОГОВОРА…………………………………………… 29

1….. Какво представлява договорът…………………………………………………………………… 29

Глава II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО          32

1….. Механизъм на правно регулиране……………………………………………………………… 32

диспозитивна правна норма……………………………………………………………………….. 33

2….. Законодателство. Източници……………………………………………………………………… 34

2.1. Йерархията на нормативните актове………………………………………………….. 34

2.2. Как се чете един закон…………………………………………………………………………. 36

2.3. Къде да намерим текста на нормативния акт…………………………………….. 37

Глава III. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА……………………………………………. 39

1….. Физически лица…………………………………………………………………………………………… 39

1.1. Правоспособност………………………………………………………………………………….. 39

1.2. Дееспособност……………………………………………………………………………………… 39

2….. Договор с физическо лице………………………………………………………………………….. 40

3….. Юридически лица……………………………………………………………………………………….. 41

4….. Договор с юридическо лице. Представителен
орган на юридическото лице……………………………………………………………………… 42

4.1. Сдружения с нестопанска цел…………………………………………………………….. 43

4.2. Фондации……………………………………………………………………………………………… 43

4.3. Търговци. Търговски дружества…………………………………………………………. 43

4.3.1. Кооперации………………………………………………………………………………… 43

4.3.2. Събирателно дружество (СД)……………………………………………………. 44

4.3.3. Командитно дружество (КД)…………………………………………………….. 44

4.3.4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)………………………….. 44

4.3.5. Акционерно дружество (АД)…………………………………………………….. 44

4.3.6. Командитно дружество с акции (КДА)……………………………………. 45

4.3.7. Дружество с променлив капитал (ДПК)…………………………………… 45

4.3.8. Холдинг………………………………………………………………………………………. 45

4.3.8. Консорциум………………………………………………………………………………… 45

5….. Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
Търговски регистър…………………………………………………………………………………….. 46

6….. Едноличен търговец (ЕТ) ………………………………………………………………………….. 47

7….. Сключване на договор чрез представител………………………………………………… 47

7.1. Законно представителство…………………………………………………………………… 47

7.2. Доброволно представителство……………………………………………………………. 48

7.3. Видове упълномощаване (пълномощни)……………………………………………. 48

7.3.1. Общо пълномощно…………………………………………………………………….. 48

7.3.2. Специално пълномощно……………………………………………………………. 49

7.3.3. Срочно пълномощно………………………………………………………………….. 49

7.3.4. Териториално ограничено пълномощно………………………………….. 50

7.4. Извършване на упълномощаването (пълномощното)………………………. 50

7.5. Форма на упълномощаването (пълномощното)………………………………… 50

7.6. Прекратяване на пълномощното………………………………………………………… 50

7.7. Търговски пълномощници………………………………………………………………….. 51

7.7.1. Прокурист (търговски управител)……………………………………………. 51

7.7.2. Търговски пълномощник…………………………………………………………… 52

Глава IV. ПОДГОТОВКА И СЪСТАВЯНЕ НА ДОГОВОРА…………. 53

1….. Подготовка…………………………………………………………………………………………………… 53

1.1. Определяне на целите и рисковете…………………………………………………….. 53

1.2. Определяне на интереса на другата страна……………………………………….. 53

1.3. Определяне вида на договора……………………………………………………………… 54

2….. Съдържание на договора……………………………………………………………………………. 55

2.1. Предели на договорната свобода………………………………………………………… 55

2.2. Необходими (съществени) уговорки………………………………………………….. 55

2.3. Допълнителни (несъществени, случайни) уговорки…………………………. 56

2.4. Естествено съдържание на договора………………………………………………….. 56

3….. Съставяне на договора……………………………………………………………………………….. 57

3.1. Стил и език на договора………………………………………………………………………. 57

3.1.1. Общоприетият език и стил за изготвяне
на договори……………………………………………………………………………………. 57

3.1.2. Другата страна……………………………………………………………………………. 58

3.2. Терминология………………………………………………………………………………………. 59

3.2.1. Юридическата терминология……………………………………………………. 59

3.2.2. Неюридическата терминология………………………………………………… 60

3.3. Дефиниции……………………………………………………………………………………………. 60

4….. Структура на договора……………………………………………………………………………….. 61

4.1. Заглавие на договора……………………………………………………………………………. 61

4.2. Уводна част…………………………………………………………………………………………… 61

4.3. Декларативна част……………………………………………………………………………….. 63

4.4. Същинска част (изложение). Номерация
на текстовете………………………………………………………………………………………… 63

4.5. Структура на същинската част……………………………………………………………. 65

4.5.1. Определяне и подреждане на разделите………………………………….. 66

4.5.2. Заглавия на разделите………………………………………………………………… 66

4.5.3. Примерни схеми за определяне
и подреждане на разделите………………………………………………………….. 67

4.5.4. Общи принципи при подреждане
и групиране на разпоредбите………………………………………………………. 68

4.6. Заключителна част на договора………………………………………………………….. 69

4.7. Приложения………………………………………………………………………………………….. 70

Глава V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА…………………………………….. 71

1….. Предложение (оферта)……………………………………………………………………………….. 71

1.1. Обвързваща сила на предложението (офертата)……………………………….. 71

1.1.1. Оферта към присъстващ……………………………………………………………. 71

1.1.2. Оферта към неприсъстващ………………………………………………………… 72

1.2. Публична покана………………………………………………………………………………….. 72

1.3. Публична оферта………………………………………………………………………………….. 72

2….. Приемане……………………………………………………………………………………………………… 73

2.1. Същност………………………………………………………………………………………………… 73

2.2. Срок за приемане на предложението (офертата)………………………………. 74

2.3. Приемане с конклудентни действия…………………………………………………… 74

2.4. Мълчаливо приемане…………………………………………………………………………… 75

3….. Оттегляне на офертата и на приемането…………………………………………………… 76

4….. Момент на сключване на договора……………………………………………………………. 76

4.1. При консенсуални договори……………………………………………………………….. 77

4.2. При реални договори…………………………………………………………………………… 77

5….. Участие на трети лица при сключването на договор……………………………….. 78

5.1. Определяне на уговорки от трето лице………………………………………………. 78

5.2. Потвърждаване от трето лице…………………………………………………………….. 79

5.3. Разрешение или одобрение от държавен орган…………………………………. 80

6….. Договор при общи условия………………………………………………………………………… 80

6.1. Сключване на договор при общи условия…………………………………………. 80

6.2. Несъответствие между уговорено от страните
и общите условия…………………………………………………………………………………. 81

6.3. Промяна на общите условия……………………………………………………………….. 81

6.4. Предимства на договарянето при общи условия………………………………. 82

6.4.1. Предимства при подготовка и сключване
на договора……………………………………………………………………………………. 82

6.4.2. Предимства при изпълнение на договора………………………………… 83

7….. Споразумение относно подготовката и сключването
на договора………………………………………………………………………………………………….. 83

8….. Предварителен договор………………………………………………………………………………. 84

8.1. Същност и условия………………………………………………………………………………. 84

8.2. Форма на предварителния договор…………………………………………………….. 85

8.3. Съдебен иск за сключване на окончателния договор……………………….. 85

Глава VI. ФОРМА НА ДОГОВОРА……………………………………………… 86

1….. Същност………………………………………………………………………………………………………. 86

2….. Формални договори……………………………………………………………………………………. 86

3….. Неформални договори………………………………………………………………………………… 87

4….. Определена от страните форма
за действителност……………………………………………………………………………………….. 87

5….. Писмена форма за доказване……………………………………………………………………… 88

6….. Предимства на писмената форма………………………………………………………………. 89

7….. Сключване на договор в писмена форма………………………………………………….. 89

7.1. Съставяне на един документ, който се подписва
от страните……………………………………………………………………………………………. 89

7.2. Размяна между страните на два или повече
писмени документа……………………………………………………………………………… 90

8….. Писмена форма с нотариално удостоверени подписи……………………………… 91

9….. Нотариален акт (нотариална форма)…………………………………………………………. 91

9.1. Същност на нотариалния акт………………………………………………………………. 91

9.2. Процедура за извършване на нотариалния акт………………………………….. 92

9.3. Вписване на нотариалния акт……………………………………………………………… 92

Глава VII. ТЪЛКУВАНЕ НА ДОГОВОРА……………………………………. 94

1….. Същност на тълкуването…………………………………………………………………………….. 94

2….. Видове тълкуване според използвания метод………………………………………….. 94

2.1. Езиково (граматическо) тълкуване…………………………………………………….. 94

2.2. Систематическо тълкуване………………………………………………………………….. 95

2.3. Логическо тълкуване……………………………………………………………………………. 95

2.3.1. Тълкуване по аргумент за противното…………………………………….. 95

2.3.2. Тълкуване по аргумент за по-силното
основание………………………………………………………………………………………. 95

3….. Други критерии за тълкуване…………………………………………………………………….. 96

3.1. Целта на договора………………………………………………………………………………… 96

3.2. Обичаите в практиката………………………………………………………………………… 96

3.3. Добросъвестността………………………………………………………………………………. 96

3.4. Преговорите. Кореспонденция……………………………………………………………. 96

3.5. Поведението на страните след сключването
на договора…………………………………………………………………………………………… 97

3.6. Други сходни договори……………………………………………………………………….. 97

Глава VIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА………………….. 98

1….. Недействителност на договора………………………………………………………………….. 98

2….. Нищожност. Същност………………………………………………………………………………… 98

3….. Основания за нищожност на договора……………………………………………………… 99

3.1. Противоречие със закона…………………………………………………………………….. 99

3.2. Заобикаляне на закона……………………………………………………………………………… 100

3.3. Противоречие с добрите нрави…………………………………………………………. 100

3.4. Нищожност поради липса на правновалидно
волеизявление, съответно съгласие………………………………………………….. 101

3.5. Привиден договор……………………………………………………………………………… 102

3.6. Невъзможен предмет…………………………………………………………………………. 103

3.7. Неспазване на изискваната от закона форма…………………………………… 103

4….. Унищожаемост. Същност………………………………………………………………………… 104

5….. Основания за унищожаемост на договора………………………………………………. 104

5.1. Договори, сключени от непълнолетни
и ограничено запретени…………………………………………………………………….. 104

5.2. Договори, сключени в състояние на невменяемост………………………… 105

5.3. Грешка………………………………………………………………………………………………… 105

5.4. Измама………………………………………………………………………………………………… 106

5.5. Заплашване…………………………………………………………………………………………. 106

5.6. Крайна нужда и явно неизгодни условия………………………………………… 106

6….. Упражняване на правото да се иска унищожаване
на договора………………………………………………………………………………………………… 106

6.1. Легитимирано лице……………………………………………………………………………. 106

6.2. Съдебен ред. Правни последици………………………………………………………. 107

6.3. Давностен срок…………………………………………………………………………………… 107

7….. Потвърждаване (саниране) на унищожаем договор………………………………. 107

8….. Последици от нищожността и унищожаването на договора…………………. 108

Глава IХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА…………………………………… 109

1….. Общи положения………………………………………………………………………………………. 109

2….. Изменение на договора по взаимно съгласие…………………………………………. 109

3….. Автоматично изменение на договора……………………………………………………… 110

4….. Едностранно изменение на договора………………………………………………………. 111

5….. Изменение и допълване на договора от съда………………………………………….. 111

6….. Изменение и допълване на договора от трето лице……………………………….. 113

7….. Изменение или прекратяване на договора при стопанска непоносимост 113

8….. Новация……………………………………………………………………………………………………… 114

Глава Х. ПРОМЯНА НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ………………………………………………………………………… 117

1….. Общи положения. Понятия………………………………………………………………………. 117

2….. Прехвърляне на права (цесия)…………………………………………………………………. 118

2.1. Същност……………………………………………………………………………………………… 118

2.2. Прехвърлимост на вземането……………………………………………………………. 119

2.3. Как се извършва прехвърлянето……………………………………………………….. 120

2.4. Форма на договора за цесия……………………………………………………………… 120

2.5. Правни последици от цесията…………………………………………………………… 120

3….. Промяна на длъжника………………………………………………………………………………. 122

3.1. Встъпване в дълг………………………………………………………………………………… 122

3.2. Последици от встъпването в дълг…………………………………………………….. 123

3.3. Заместване в дълг………………………………………………………………………………. 123

3.4. Последици от заместването в дълг…………………………………………………… 123

4….. Промяна на страна по двустранен договор…………………………………………….. 124

4.1. Промяна на страната по договора
със съгласието на другата страна……………………………………………………… 124

4.2. Субективна новация…………………………………………………………………………… 125

4.3. Промяна на страната по договора
без съгласието на другата страна……………………………………………………… 125

5….. Договор в полза на трето лице…………………………………………………………………. 125

Глава ХI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА…………………………………. 127

1….. Същност на изпълнението……………………………………………………………………….. 127

2….. Правна уредба…………………………………………………………………………………………… 127

3….. Общи характеристики………………………………………………………………………………. 128

4….. КАК се изпълнява задължението…………………………………………………………….. 128

4.1. В качествено отношение……………………………………………………………………. 128

4.2. В количествено отношение……………………………………………………………….. 129

4.3. Даване вместо изпълнение………………………………………………………………… 129

5….. КЪДЕ се изпълнява задължението………………………………………………………….. 130

6….. КОГА се изпълнява задължението………………………………………………………….. 131

6.1. Когато не е уговорен срок за изпълнение………………………………………… 131

6.2. Срок за изпълнение……………………………………………………………………………. 132

6.3. Отлагателно условие…………………………………………………………………………. 132

7….. НА КОГО се изпълнява задължението……………………………………………………. 134

8….. ОТ КОГО се изпълнява задължението……………………………………………………. 134

9….. Забава на кредитора………………………………………………………………………………….. 135

9.1. Същност……………………………………………………………………………………………… 135

9.2. Правни последици при забава на кредитора……………………………………. 136

10. Доказване на изпълнението………………………………………………………………………. 138

Глава ХII. ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО        140

1….. Прихващане (компенсация) на насрещни задължения………………………….. 140

1.1. Взаимни еднородни задължения за пари
или заместими вещи………………………………………………………………………….. 140

1.2. Изискуемост и ликвидност на активното вземане………………………….. 141

1.3. Извършване и последици от прихващането…………………………………….. 141

1.4. Прихващане с погасено по давност вземане……………………………………. 142

1.5. Вземания, които не могат да се прихващат
без съгласието на кредитора……………………………………………………………… 143

2….. Погасителна давност………………………………………………………………………………… 144

2.1. Същност и правна уредба………………………………………………………………….. 144

2.2. Давностен срок…………………………………………………………………………………… 144

2.2.1. Начало на давностния срок…………………………………………………….. 145

2.2.2. Продължителност на давностния срок…………………………………… 146

2.3. Спиране на давността………………………………………………………………………… 146

2.4. Прекъсване на давността…………………………………………………………………… 148

2.5. Правни последици при изтичането
на погасителна давност……………………………………………………………………… 148

2.6. Придобивна давност………………………………………………………………………….. 149

3….. Сливане на качествата „длъжник“ и „кредитор“……………………………………. 149

4….. Опрощаване………………………………………………………………………………………………. 150

5….. Прекратително условие……………………………………………………………………………. 151

6….. Обективна невъзможност за изпълнение………………………………………………… 151

7….. Законова презумпция за погасяване………………………………………………………… 151

Глава ХIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА…………………………. 152

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 152

2….. Видове неизпълнение……………………………………………………………………………….. 153

3….. Обективна (невиновна) невъзможност за изпълнение…………………………… 154

3.1. Непреодолима сила (форсмажор)…………………………………………………….. 155

3.1.1. Същност……………………………………………………………………………………. 155

3.1.2. Уведомяване…………………………………………………………………………….. 155

3.1.3. Последици от непреодолимата сила………………………………………. 156

3.2. Заключение…………………………………………………………………………………………. 156

Глава ХIV. ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПРЕТЪРПЕНИТЕ ВРЕДИ………………………. 157

1….. Последици от неизпълнението………………………………………………………………… 157

1.1. Реално изпълнение и обезщетение за забава…………………………………… 157

1.2. Обезщетение за неизпълнение………………………………………………………….. 158

2….. Неустойка………………………………………………………………………………………………….. 158

3….. Задатък……………………………………………………………………………………………………….. 160

4….. Неизпълнение на парично задължение…………………………………………………… 161

4.1. Обезщетяване по общите правила……………………………………………………. 162

4.2. Специални правила при неизпълнение на парично
задължение (законна мораторна лихва)…………………………………………… 162

4.3. Неустойка при неизпълнение на парично задължение…………………… 163

Глава ХV. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО
НА КРЕДИТОРА………………………………………………………………………. 165

1….. Удовлетворяване на кредитора от длъжниковото
имущество…………………………………………………………………………………………………. 165

2….. Пасивна солидарност……………………………………………………………………………….. 166

3….. Поръчителство………………………………………………………………………………………….. 167

4….. Банкова гаранция………………………………………………………………………………………. 167

5….. Залог…………………………………………………………………………………………………………… 169

5.1. Същност……………………………………………………………………………………………… 169

5.2. Сключване и форма на договора за залог………………………………………… 169

5.3. Права на заложния кредитор…………………………………………………………….. 170

6….. Законен търговски залог…………………………………………………………………………… 171

7….. Залог върху вземане………………………………………………………………………………….. 171

8….. Особен залог……………………………………………………………………………………………… 172

9….. Ипотека……………………………………………………………………………………………………… 173

9.1. Същност……………………………………………………………………………………………… 173

9.2. Учредяване. Публичност на вписванията………………………………………… 173

9.3. Договорна ипотека…………………………………………………………………………….. 174

9.4. Законна ипотека…………………………………………………………………………………. 174

9.5. Заличаване на ипотека……………………………………………………………………….. 174

10. Залог и ипотека, учредени от трети лица…………………………………………………. 175

Глава ХVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ
НА ДОГОВОРА………………………………………………………………………… 176

1….. Прекратяване на договора………………………………………………………………………… 176

2….. Прекратяване на договора поради изтичане
на срока му или сбъдване на прекратително условие……………………………. 176

3….. Недаване на разрешение или одобрение от държавен
орган. Непотвърждаване от трето лице…………………………………………………… 177

4….. Прекратяване на договор, сключен с оглед личността………………………….. 178

5….. Прекратяване на договора при ликвидация на юридическо
лице без правоприемство…………………………………………………………………………. 178

6….. Прекратяване на договора по споразумение между страните………………. 178

7….. Едностранно прекратяване на договора………………………………………………….. 179

7.1. Отметнина…………………………………………………………………………………………… 180

8….. Разваляне на двустранен договор поради неизпълнение………………………. 181

8.1. Предпоставки за разваляне……………………………………………………………….. 181

8.2. Как се извършва развалянето……………………………………………………………. 182

8.3. Действие на развалянето…………………………………………………………………… 183

9….. Разваляне по право на двустранен договор…………………………………………….. 184

 

ЧАСТ ВТОРА
ВИДОВЕ ДОГОВОРИ. ПРИМЕРНИ
ОБРАЗЦИ НА ДОГОВОРИ

Глава ХVII. ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ
ДОКУМЕНТИ ПО ЧАСТ ПЪРВА……………………………………………… 186

Пълномощни…………………………………………………………………………………………………….. 186

Обр. 17–1–1. Общо (генерално) пълномощно………………………………………… 187

Обр. 17–1–2. Общо (генерално) пълномощно с изрично
упълномощаване за определени действия……………………………………….. 188

Обр. 17–1–3. Специално пълномощно……………………………………………………. 190

Обр. 17–1–4. Общо търговско пълномощно…………………………………………… 191

Обр. 17–1–5. Общо търговско пълномощно с изрично
упълномощаване за действия по чл. 26, ал. 2 ТЗ…………………………….. 192

Обр. 17–1–6. Специално търговско пълномощно………………………………….. 194

Обр. 17–1–7. Специално търговско пълномощно за сключване
и изпълнение на определен договор………………………………………………… 196

Обр. 17–1–8. Специално търговско пълномощно
за извършване на множество сделки за покупко-
продажба на стоки с определен съконтрагент…………………………………. 198

Обр. 17–1–9. Изрично пълномощно за продажба
на недвижим имот……………………………………………………………………………… 200

Обр. 17–1–10. Пълномощно за продажба на МПС………………………………… 202

Обр. 17–1–11. Пълномощно за закупуване на МПС
от чужбина………………………………………………………………………………………….. 204

Обр. 17–1–12. Клаузи за срок на действие
на пълномощното………………………………………………………………………………. 206

Обр. 17–1–13. Клаузи за териториална ограниченост
на упълномощаването……………………………………………………………………….. 207

2….. Подготовка и сключване на договора……………………………………………………… 208

Обр. 17–2–1. Споразумение за подготовка
и сключване на договор…………………………………………………………………….. 208

Обр. 17–2–2. Предварителен договор за продажба
на недвижим имот……………………………………………………………………………… 210

3….. Споразумения за изменение на договора……………………………………………….. 214

Обр. 17–3–1. Споразумение за изменение и допълнение
на договора (анекс)……………………………………………………………………………. 214

Обр. 17–3–2. Договор за обективна новация………………………………………….. 217

4….. Промяна на страните по договора…………………………………………………………… 219

Обр. 17–4–1. Договор за цесия (продажба на вземания)……………………….. 219

Обр. 17–4–2. Споразумения за встъпване в дълг……………………………………. 223

Обр. 17–4–3. Споразумение за заместване в дълг
(поемане на чужд дълг)……………………………………………………………………… 233

Обр. 17–4–4. Заместване на страната по двустранен договор (прехвърляне на цялото правоотношение)         237

Обр. 17–4–5. Договор в полза на трето лице………………………………………….. 240

5….. Потвърждаване на унищожаем договор…………………………………………………. 243

Обр. 17–5. Потвърждаване на унищожаем договор………………………………. 243

6….. Други начини за погасяване на задължението……………………………………….. 244

Обр. 17–6–1. Споразумение за прехвърляне на вземане
вместо изпълнение (даване вместо изпълнение)…………………………….. 244

Обр. 17–6–2. Заявление за прихващане…………………………………………………… 246

Обр. 17–6–3. Протокол за взаимно прихващане
(компенсация) на вземания……………………………………………………………….. 247

Обр. 17–6–4. Договор за опрощаване на задължение……………………………. 248

7….. Неизпълнение на договора………………………………………………………………………. 249

Обр. 17–7–1. Примерни клаузи за неустойка…………………………………………. 249

Обр. 17–7–2. Споразумение за задатък…………………………………………………… 250

Обр. 17–7–3. Примерни клаузи за задатък……………………………………………… 252

8….. Обезпечаване на вземането на кредитора………………………………………………. 253

Обр. 17–8–1. Примерна уговорка за солидарност………………………………….. 253

Обр. 17–8–2. Договор за поръчителство…………………………………………………. 254

Обр. 17–8–3. Договор за издаване на банкова
гаранция. Банкова гаранция……………………………………………………………… 258

Обр. 17–8–4. Договор за търговски залог ………………………………………………. 265

Обр. 17–8–5. Договор за търговски залог, учреден
от трето лице………………………………………………………………………………………. 269

Обр. 17–8–6. Договор за залог върху вземане………………………………………… 273

Обр. 17–8–7. Договор за особен залог…………………………………………………….. 277

Обр. 17–8–8. Нотариален акт за договорна ипотека………………………………. 282

Обр. 17–8–9. Нотариален акт за договорна ипотека,
учредена от трето лице……………………………………………………………………… 285

Обр. 17–8–10. Нотариален акт за договорна ипотека,
обезпечаваща паричен заем………………………………………………………………. 288

Обр. 17–8–11. Молба-съгласие за заличаване на ипотека…………………….. 291

Обр. 17–8–12. Запис на заповед………………………………………………………………. 292

9….. Прекратяване и разваляне на договора…………………………………………………… 294

Обр. 17–9–1. Примерни уговорки за срок и за прекратително
условие……………………………………………………………………………………………….. 294

Обр. 17–9–2. Споразумение за прекратяване на договора…………………….. 295

Обр. 17–9–3. Съобщение за едностранно прекратяване
на договора…………………………………………………………………………………………. 297

Обр. 17–9–4. Предизвестие за едностранно прекратяване
на договора…………………………………………………………………………………………. 298

Обр. 17–9–5. Покана за изпълнение и заявление
за разваляне на договора…………………………………………………………………… 299

Обр. 17–9–6. Заявление за разваляне без допълнителен
срок за изпълнение…………………………………………………………………………….. 300

Глава ХVIII. ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА……………………………………. 301

1….. Същност на договора за продажба………………………………………………………….. 301

2….. Предмет на договора за продажба…………………………………………………………… 302

3….. Цена……………………………………………………………………………………………………………. 302

4….. Форма на договора за продажба………………………………………………………………. 303

5….. Права и задължения на страните……………………………………………………………… 303

5.1. Права и задължения на продавача……………………………………………………. 303

5.2. Отговорност на продавача за недостатъци
на вещта (стоката)……………………………………………………………………………… 304

5.3. Отговорност на продавача при продажба
на чужда вещ……………………………………………………………………………………… 304

5.4. Права на купувача……………………………………………………………………………… 305

5.5. Задължения на купувача……………………………………………………………………. 306

6….. Особени правила за някои продажби………………………………………………………. 308

6.1. Продажба с предварително плащане
на цената…………………………………………………………………………………………….. 308

6.2. Продажба на изплащане……………………………………………………………………. 308

6.3. Продажба с периодично изпълнение……………………………………………….. 309

6.4. Продажба с уговорка за изкупуване…………………………………………………. 309

6.5. Транзитна продажба …………………………………………………………………………. 310

6.6. Продажба на търговско предприятие……………………………………………….. 310

6.7. Продажба с уговорка за опитване
или преглеждане………………………………………………………………………………… 311

Обр. 18–1. Договор за продажба на единична
(индивидуално определена) вещ………………………………………………………. 312

Обр. 18–2. Договор за продажба на стока с предаване
в склада на продавача………………………………………………………………………… 316

Обр. 18–3. Договор за продажба на стока с доставянето ѝ
на купувача…………………………………………………………………………………………. 321

Обр. 18–4. Рамков договор за продажба при заявка
от купувача. Заявка……………………………………………………………………………. 326

Обр. 18–5. Договор за продажба при общи условия.
Общи условия…………………………………………………………………………………….. 333

Обр. 18–6. Договор за периодична доставка………………………………………….. 340

Обр. 18–7. Транзитна продажба………………………………………………………………. 347

Обр. 18–8. Договор за продажба на търговско предприятие………………… 353

Обр. 18–9. Договор за продажба на МПС………………………………………………. 356

Обр. 18–10. Договор за продажба на акции……………………………………………. 358

Глава ХIХ. ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА…………………………………………… 362

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 362

2….. Приложимост на правилата за продажбата…………………………………………….. 362

Обр. 19–1. Договор за замяна на индивидуално
определени вещи……………………………………………………………………………….. 364

Обр. 19–2. Договор за замяна на недвижими имоти……………………………… 366

Обр. 19–3. Договор за замяна (бартер) на стоки…………………………………….. 369

Обр. 19–4. Рамков договор за бартер с периодично
уравняване на сметките…………………………………………………………………….. 374

Глава ХХ. ДАРЕНИЕ. СПОНСОРСТВО…………………………………….. 381

1….. Същност, страни и предмет на дарението………………………………………………. 381

2….. Сключване и форма на дарението…………………………………………………………… 381

3….. Недействителност на дарението. Особености………………………………………… 382

4….. Задължения и отговорност на дарителя………………………………………………….. 382

5….. Отмяна на дарението………………………………………………………………………………… 383

6….. Договор за спонсорство. Същност…………………………………………………………… 383

7….. Форма на договора за спонсорство…………………………………………………………. 384

8….. Страни по договора за спонсорство………………………………………………………… 384

9….. Данъчно третиране на дарението…………………………………………………………….. 384

Обр. 20–1. Договор за дарение………………………………………………………………… 385

Обр. 20–2. Договор за спонсорство…………………………………………………………. 386

Глава ХХI. ДОГОВОР ЗА НАЕМ……………………………………………….. 389

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 389

2….. Кои вещи могат да се отдават под наем………………………………………………….. 389

3….. Наемна цена………………………………………………………………………………………………. 389

4….. Сключване и форма на договора за наем………………………………………………… 390

5….. Срок на договора за наем…………………………………………………………………………. 390

6….. Задължения на наемодателя…………………………………………………………………….. 391

6.1. Предаване на вещта……………………………………………………………………………. 391

6.2. Задължение за поддържане……………………………………………………………….. 391

6.3. Задължение да се осигури несмущаваното
ползване на наетата вещ……………………………………………………………………. 392

7….. Задължения на наемателя…………………………………………………………………………. 393

7.1. Ползване на вещта……………………………………………………………………………… 393

7.2. Плащане на наемната цена………………………………………………………………… 393

7.3. Връщане на вещта……………………………………………………………………………… 394

8….. Прекратяване на наемното отношение……………………………………………………. 394

9….. Действие на договора за наем при прехвърляне
на недвижимия имот…………………………………………………………………………………. 394

Обр. 21–1. Договор за наем на офис……………………………………………………….. 396

Обр. 21–2. Договор за наем на склад………………………………………………………. 404

Обр. 21–3. Договор за наем на моторно превозно средство
без предоставяне на услуги по управлението му……………………………. 412

Обр. 21–4. Договор за наем на компютри………………………………………………. 418

Глава ХХII. ДОГОВОР ЗА АРЕНДА………………………………………….. 423

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 423

2….. Аренда в земеделието………………………………………………………………………………. 423

2.1. Правна уредба…………………………………………………………………………………….. 423

2.2. Обект на арендата в земеделието……………………………………………………… 424

2.3. Форма и вписване на договора за аренда…………………………………………. 424

2.4. Срок и прекратяване на договора…………………………………………………….. 424

2.5. Права и задължения на страните………………………………………………………. 425

3….. Аренда на търговско предприятие…………………………………………………………… 425

3.1. Понятие и правна уредба…………………………………………………………………… 425

3.2. Страни по договора……………………………………………………………………………. 426

3.3. Форма на договора…………………………………………………………………………….. 426

3.4. Основни положения…………………………………………………………………………… 427

Обр. 22–1. Договор за аренда на земеделска
земя и имущество………………………………………………………………………………. 428

Обр. 22–2. Договор за аренда на търговско предприятие……………………… 437

Глава ХХIII. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ…………………………………………. 444

1….. Същност и правна уредба на договора за лизинг…………………………………… 444

2….. Права и задължения на страните по договора за лизинг……………………….. 445

2.1. Задължения на лизингодателя…………………………………………………………… 445

2.2. Задължения на лизингополучателя…………………………………………………… 445

3….. Съпоставка на лизинга с договора за наем……………………………………………… 446

3.1. Прилики между лизинга и договора за наем…………………………………… 446

3.2. Основни различия между лизинга и договора за наем…………………… 447

3.2.1. Мълчаливо продължаване на договора………………………………….. 447

3.2.2. Прекратяване на договора………………………………………………………. 447

3.2.3. Разноски и задължение за поддържане на вещта………………….. 448

3.2.4. Възможност за придобиване на собствеността
върху вещта…………………………………………………………………………………. 449

4….. Финансов лизинг………………………………………………………………………………………. 450

4.1. Същност……………………………………………………………………………………………… 450

4.2. Особености на финансовия лизинг…………………………………………………… 450

4.2.1. По отношение характеристиките на вещта……………………………. 450

4.2.2. По отношение отговорността за недостатъци……………………….. 451

4.2.3. По отношение на риска от случайното
погиване на вещта………………………………………………………………………. 451

4.2.4. Прехвърляне на правата срещу третото
лице – доставчик…………………………………………………………………………. 452

Обр. 23–1. Договор за обикновен (оперативен) лизинг…………………………. 453

Обр. 23–2. Договор за финансов лизинг…………………………………………………. 466

Глава ХХIV. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ……………………………………………… 479

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 479

2….. Обект на договора за заем………………………………………………………………………… 479

3….. Страни по договора за заем……………………………………………………………………… 480

4….. Сключване и форма на договора за заем………………………………………………… 480

5….. Лихва………………………………………………………………………………………………………….. 480

6….. Задължения на заемателя…………………………………………………………………………. 481

7….. Банков кредит……………………………………………………………………………………………. 482

Обр. 24–1. Договор за паричен заем. Разписка………………………………………. 484

Обр. 24–2. Договор за целеви паричен заем…………………………………………… 489

Глава ХХV. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ
(Договор за безвъзмездно ползване)……………………………………………. 494

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 494

2….. Характеристики на договора за заем за послужване……………………………… 494

3….. Задължения и отговорности на заемателя………………………………………………. 495

3.1. Ползване и поддържане на вещта…………………………………………………….. 495

3.2. Връщане на вещта и плодовете………………………………………………………… 496

4….. Задължения и отговорност на заемодателя…………………………………………….. 496

Обр. 25–1. Договор за заем за послужване
(Договор за безвъзмездно ползване)………………………………………………… 497

Глава ХХVI. ДОГОВОР ЗА ВЛОГ
(Договор за съхранение на стока)……………………………………………….. 502

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 502

2….. Обект на договора за влог………………………………………………………………………… 503

3….. Характеристики на договора за влог……………………………………………………….. 503

4….. Права и задължения на страните……………………………………………………………… 504

4.1. Права и задължения на влогоприемателя………………………………………… 504

4.2. Права и задължения на влогодателя…………………………………………………. 505

5….. Неправилен влог……………………………………………………………………………………….. 505

6….. Договор за влог в публичен склад…………………………………………………………… 506

6.1. Същност и правна уредба………………………………………………………………….. 506

6.2. Форма и вписване на договора…………………………………………………………. 506

6.3. Основни задължения на влогоприемателя………………………………………. 506

6.4. Основни задължения на влогодателя……………………………………………….. 507

6.5. Смесване на вложената стока……………………………………………………………. 507

6.6. Складов запис…………………………………………………………………………………….. 508

6.6.1. Прехвърляне на складовия запис……………………………………………. 509

6.6.2 Получаване на стоката при издаден
складов запис………………………………………………………………………………. 509

6.7. Прекратяване на договора за влог в публичен склад……………………… 509

6.7.1. Предсрочно прекратяване……………………………………………………….. 510

6.8. Право на законен залог……………………………………………………………………… 510

6.9. Специален давностен срок………………………………………………………………… 510

Обр. 26–1. Договор за съхранение (влог) на стока………………………………… 511

Обр. 26–2. Договор за влог в публичен склад………………………………………… 518

Глава ХХVII. ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА…………………………………. 526

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 526

2….. Правна уредба и приложно поле……………………………………………………………… 527

3….. Характеристика на договора……………………………………………………………………. 527

4….. Задължения на изпълнителя…………………………………………………………………….. 528

4.1. Да изработи поръчаното……………………………………………………………………. 528

4.2. Да предаде изработеното…………………………………………………………………… 528

5….. Носене на риска………………………………………………………………………………………… 529

5.1. При случайна невъзможност за изпълнение
и при случайно погиване или повреждане
на изработеното…………………………………………………………………………………. 529

5.2. При случайно погиване или повреждане
на материалите…………………………………………………………………………………… 530

6….. Задължения на възложителя (поръчващия)……………………………………………. 530

6.1. Да приеме изработеното……………………………………………………………………. 530

6.2. Да заплати уговореното възнаграждение…………………………………………. 531

7….. Отговорност на изпълнителя при забава, отклонение
от поръчката и некачествено изпълнение……………………………………………….. 531

8….. Прекратяване и разваляне на договора за изработка…………………………….. 532

8.1. Прекратяване от изпълнителя…………………………………………………………… 532

8.2. Прекратяване от възложителя…………………………………………………………… 532

8.3. Прекратяване при обективна невъзможност
за изпълнение…………………………………………………………………………………….. 532

8.4. Прекратяване на договора при смърт
или ликвидация на изпълнителя………………………………………………………. 533

Обр. 27–1. Договор за изработка – общ вариант …………………………………… 534

Обр. 27–2. Договор за изработка – опростен вариант……………………………. 540

Обр. 27–3. Договор за изработване на рекламни материали…………………. 542

Обр. 27–4. Договор за строителство……………………………………………………….. 548

Обр. 27–5. Договор за извършване на строително-
ремонтни работи………………………………………………………………………………… 558

Обр. 27–6. Договор за изработка на уебсайт………………………………………….. 562

Глава ХХVIII. ДОГОВОР ЗА УСЛУГА………………………………………. 568

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 568

2….. Страни……………………………………………………………………………………………………….. 568

3….. Форма…………………………………………………………………………………………………………. 569

4….. Консултантски договор……………………………………………………………………………. 569

Обр. 28–1. Договор за абонаментно техническо
обслужване…………………………………………………………………………………………. 570

Обр. 28–2. Договор за комплексно рекламно обслужване……………………. 575

Обр. 28–3. Договор за маркетингово проучване…………………………………….. 580

Обр. 28–4. Договор за консултантска услуга…………………………………………. 583

Обр. 28–5. Договор за абонаментно правно обслужване………………………. 586

Обр. 28–6. Договор за счетоводно обслужване……………………………………… 590

Обр. 28–7. Договор за гледане на дете……………………………………………………. 594

Глава ХХIХ. ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА………………………………………. 596

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 596

2….. Поръчка и упълномощаване…………………………………………………………………….. 596

3….. Форма на договора……………………………………………………………………………………. 598

4….. Задължения на довереника………………………………………………………………………. 598

4.1. Да изпълни възложените му правни действия………………………………… 598

4.2. Задължение за уведомяване………………………………………………………………. 599

4.3. Да даде отчет и да предаде (прехвърли)
на доверителя резултатите………………………………………………………………… 599

5….. Задължения на доверителя……………………………………………………………………….. 600

5.1. Да осигури средствата за изпълнение на поръчката……………………….. 600

5.2. Да заплати разноските и да обезщети довереника
за претърпени вреди………………………………………………………………………….. 600

5.3. Да заплати уговореното възнаграждение…………………………………………. 601

6….. Прекратяване на договора за поръчка…………………………………………………….. 601

Обр. 29–1. Договор за поръчка – общ вариант……………………………………….. 602

Обр. 29–2. Договор за поръчка за закупуване на стока…………………………. 607

Глава ХХХ. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР……………………………………. 612

1….. Същност и правна уредба на комисионния договор……………………………… 612

2….. Задължения на комисионера……………………………………………………………………. 613

2.1. Задължение на комисионера да изпълни поръчката
с грижата на добрия търговец…………………………………………………………… 613

2.2. Задължение на комисионера да се отчете
и да прехвърли на доверителя резултатите
от изпълнителната сделка…………………………………………………………………. 614

3….. Задължения на доверителя (комитента)………………………………………………….. 615

3.1. Задължение на доверителя да приеме резултатите
от изпълнителната сделка…………………………………………………………………. 615

3.2. Задължение на доверителя да възстанови
направените от комисионера разноски……………………………………………. 616

3.3. Задължение на доверителя да заплати уговореното
или обичайното възнаграждение……………………………………………………… 617

4….. Отклонение на комисионера от поръчката на доверителя…………………….. 617

5….. Комисионен договор делкредере…………………………………………………………….. 618

6….. Отказ и оттегляне на поръчката………………………………………………………………. 619

6.1. Оттегляне на поръчката…………………………………………………………………….. 619

6.2. Отказ от поръчката…………………………………………………………………………….. 619

7….. Правоотношения между доверителя, комисионера
и третото лице…………………………………………………………………………………………… 619

7.1. Правоотношение между доверителя и комисионера………………………. 620

7.2. Правоотношение между комисионера и третото лице……………………. 620

7.3. Правоотношение между доверителя и третото лице………………………. 620

Обр. 30–1. Комисионен договор за сключване
на множество еднотипни сделки………………………………………………………. 622

Обр. 30–2. Комисионен договор – кратък вариант ……………………………….. 629

Обр. 30–3. Комисионен договор за доставка на стока…………………………… 632

Глава ХХХI. ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ……………………………. 636

1….. Същност на договора за консигнация…………………………………………………….. 636

2….. Специфика на консигнацията. Задължения на страните……………………….. 636

3….. Предимства на консигнацията…………………………………………………………………. 637

Обр. 31–1. Договор за консигнация ……………………………………………………….. 638

Глава ХХХII. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР………………………………… 642

1….. Правна уредба и същност на спедиционния договор…………………………….. 642

2….. Задължения на спедитора…………………………………………………………………………. 642

2.1. Да сключи с трето лице договор за превоз на товара……………………… 642

2.2. Да съхранява товара…………………………………………………………………………… 643

2.3. Да предупреди доверителя за неподходяща опаковка……………………. 643

2.4. Да се отчете………………………………………………………………………………………… 643

3….. Задължения на доверителя……………………………………………………………………….. 643

3.1. Да плати възнаграждение………………………………………………………………….. 643

3.2. Да възстанови направените от спедитора разноски………………………… 643

3.3. Да уведоми спедитора за особеностите на товара…………………………… 644

4….. Спедитор-превозвач………………………………………………………………………………….. 644

5….. Множество спедитори………………………………………………………………………………. 644

6….. Погасителна давност за вреди по спедиционния договор…………………….. 645

Обр. 32–1. Спедиционен договор……………………………………………………………. 646

Глава ХХХIII. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ……………………………………….. 653

1….. Правна уредба на договора за превоз……………………………………………………… 653

2….. Същност на договора за превоз……………………………………………………………….. 653

3….. Права и задължения на страните по превозния договор……………………….. 654

4….. Задължения на превозвача……………………………………………………………………….. 654

4.1. Да извърши превоза…………………………………………………………………………… 654

4.2. Да пази товара……………………………………………………………………………………. 654

4.3. Да изпълнява нарежданията на товародателя………………………………….. 654

4.4. Да предаде товара на получателя……………………………………………………… 655

5….. Задължения на товародателя……………………………………………………………………. 655

5.1. Да предаде товара………………………………………………………………………………. 655

5.2. Да заплати възнаграждение………………………………………………………………. 656

6….. Права и задължения на получателя…………………………………………………………. 656

7….. Отговорност на превозвача за забава, липси и повреди ……………………….. 657

Обр. 33–1. Рамков договор за автомобилен
превоз на товари………………………………………………………………………………… 659

Глава ХХХIV. ДОГОВОР ЗА СТОКОВ КОНТРОЛ…………………….. 666

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 666

2….. Страни по договора…………………………………………………………………………………… 666

3….. Форма на договора……………………………………………………………………………………. 666

4….. Задължения на контрольора…………………………………………………………………….. 666

5….. Задължения на възложителя…………………………………………………………………….. 667

6….. Специален давностен срок……………………………………………………………………….. 667

Обр. 34–1. Договор за стоков контрол……………………………………………………. 668

Глава ХХХV. ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ………………………………… 672

1….. Същност на факторинговата операция……………………………………………………. 672

2….. Същност на договора за факторинг…………………………………………………………. 672

Обр. 35–1. Договор за факторинг…………………………………………………………….. 674

Глава ХХХVI. ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР……………………………….. 680

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 680

2….. Форма на договора……………………………………………………………………………………. 680

3….. Обхват на лицензията……………………………………………………………………………….. 680

4….. Задължения на лицензодателя…………………………………………………………………. 681

5….. Задължения на лицензополучателя…………………………………………………………. 681

6….. Прекратяване на лицензионния договор.
Мълчаливо продължаване………………………………………………………………………… 682

7….. Договор за лицензия на производствен опит (ноу-хау)…………………………. 682

Обр. 36–1. Договор за лицензия на производствен
опит (ноу-хау)…………………………………………………………………………………….. 684

Обр. 36–2. Договор за лицензия на марка………………………………………………. 692

Обр. 36–3. Договор за отстъпване ползването
(лицензия) на софтуер и за абонаментното
му обслужване …………………………………………………………………………………… 697

Глава ХХХVII. ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР…………………………………. 704

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 704

2….. Страни……………………………………………………………………………………………………….. 704

3….. Форма…………………………………………………………………………………………………………. 704

4….. Основни положения………………………………………………………………………………….. 704

Обр. 37–1. Издателски договор за литературно
произведение……………………………………………………………………………………… 706

Глава ХХХVIII. ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО……. 711

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 711

2….. Характерни особености на договора за гражданско
дружество………………………………………………………………………………………………….. 711

3….. Вноски в дружеството. „Дружествено“ имущество………………………………. 712

4….. Управление и представителство на дружеството…………………………………… 713

5….. Участие на съдружниците в печалбите и загубите………………………………… 714

6….. Прекратяване на дружеството. Ликвидация
и разпределяне на имуществото………………………………………………………………. 714

7….. Консорциум……………………………………………………………………………………………….. 717

8….. Счетоводно и данъчно третиране на гражданското
дружество………………………………………………………………………………………………….. 717

Обр. 38–1. Договор за гражданско дружество
(Договор за съвместна дейност) ………………………………………………………. 718

Глава ХХХIX. ДОГОВОР ЗА СПОГОДБА………………………………….. 725

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 725

2….. Правна уредба…………………………………………………………………………………………… 725

3….. Видове спогодби……………………………………………………………………………………….. 725

4….. Форма на спогодбата………………………………………………………………………………… 726

5….. Изпълнение на спогодбата……………………………………………………………………….. 726

6….. Разваляне на спогодбата. Унищожаемост и нищожност………………………. 727

Обр. 39–1. Договор за спогодба………………………………………………………………. 728

Глава ХL. ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО……………………………………………………………. 730

1….. Търговски представител…………………………………………………………………………… 730

2….. Договор за търговско представителство…………………………………………………. 730

3….. Задължения на търговския представител……………………………………………….. 730

4….. Задължения на търговеца…………………………………………………………………………. 731

5….. Прекратяване на търговското представителство……………………………………. 732

6….. Права и ограничения за търговския представител
след прекратяването на договора…………………………………………………………….. 732

Обр. 40–1. Договор за търговско представителство………………………………. 734

Глава ХLI. ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ……………………………….. 742

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 742

2….. Страни по договора…………………………………………………………………………………… 742

3….. Форма на договора……………………………………………………………………………………. 742

Обр. 41–1. Договор за дистрибуция………………………………………………………… 743

Глава ХLII. ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ………………………………………………………………. 748

1….. Същност и правна уредба………………………………………………………………………… 748

2….. Страни……………………………………………………………………………………………………….. 748

3….. Форма…………………………………………………………………………………………………………. 748

4….. Задължения на търговския посредник…………………………………………………….. 749

5….. Задължения на възложителя…………………………………………………………………….. 749

Обр. 42–1. Договор за търговско посредничество…………………………………. 750

Глава ХLIII. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ
(Мениджърски договор) ……………………………………………………………. 755

1….. Същност…………………………………………………………………………………………………….. 755

2….. Правна уредба…………………………………………………………………………………………… 755

3….. Форма и страни по договора……………………………………………………………………. 756

4….. Договори за възлагане на управление в публичните
предприятия………………………………………………………………………………………………. 757

5….. Договор за възлагане на управление на прокурист……………………………….. 757

6….. Обхват на представителната власт на прокуриста…………………………………. 758

7….. Забрана за конкурентна дейност……………………………………………………………… 759

8….. Упълномощаване. Вписване в търговския регистър……………………………… 759

Обр. 43–1. Договор за възлагане на управление
(мениджърски договор)…………………………………………………………………….. 761

Обр. 43–2. Договор за възлагане на управление
на прокурист………………………………………………………………………………………. 765

Глава ХLIV. ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ……………………………… 770

1….. Франчайзингът като бизнес модел………………………………………………………….. 770

2….. Обща характеристика на франчайзинговия договор……………………………… 772

3….. Основни видове договорни клаузи………………………………………………………….. 772

3.1. Предмет на договора………………………………………………………………………….. 773

3.2. Териториален обхват…………………………………………………………………………. 773

3.3. Предоставяне ползването на права на интелектуална собственост. 774

3.4. Франчайзингово възнаграждение…………………………………………………….. 775

3.5. Стандарти и процедури на франчайзинговата система. Обучение.. 776

3.6. Реклама. Маркетингов фонд……………………………………………………………… 776

4….. Други права и задължения по договора за франчайзинг……………………….. 777

Обр. 44–1. Договор за дистрибуционен франчайзинг……………………………. 779

Също може да ви хареса…