In memoriam Theophili Ivanov. По случай 100-годишнината от рождението му

30.00 лв.

Автор : под редакцията на Кръстина Панайотова
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 9786192540043
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 360
Език : български
Код: 9786192540043 Категории: , ,

Описание

Известия на Националния археологически институт XLVIII,2021
Изданието е под редакцията на доц. д-р Кръстина Панайотова. Томът съдържа статии от двадесет и пет български и чуждестранни учени – археолози и историци, насочени предимно към античния период. В тома е представена професионалната биография на проф. Теофил Иванов, както и пълна библиография на трудовете му.
Проф. Теофил Кръстев Иванов е роден на 31 юли 1918 г. в София. През 1937 г. завършва с отличие на III-та мъжка гимназия „Уилям Гладстон“ с преподаване на латински и старогръцки език. Следва класическа филология с втора специалност стара история и антична археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След завършване на висшето си образование Теофил Иванов спечелва конкурс и специализира класическа археология във Виенския университет (тогава в Германия) (1943 – 1944 г.). В продължение на 40 години от 1945 до 1984 г. проф. Теофил Иванов разгръща своята научна дейност в Археологическия институт с музей при Българската академия на науките, а между 1965 и 1982 г. е ръководител на Секцията по антична археология. Той е един от основателите на сп. „Археология“. Заради неговите високи научни постижения проф. Т. Иванов е удостояван с избирането му за член-кореспондент на Германския археологически институт в Берлин (1974), действителен член на Австрийския археологически институт във Виена (1975) и почетен член на кралското археологическо дружество в Лондон. /ИРС/
Contents
Румен ИВАНОВ
100 години от рождението на проф. Теофил Кръстев Иванов
Rumen IVANOV
100 years since the birth of Prof. Theophil Krastev Ivanov
Библиография на трудовете на проф. Теофил Иванов
Bibliography of the publications of Prof. Theophil Ivanov
Съкращения
Abbreviations
Костадин РАБАДЖИЕВ
Принципи в украсата на елинския храм
Kostadin RABADJIEV
Principles in the decoration of the Greek temple
Христо ПРЕШЛЕНОВ
Теменосите на Зевс в Месамбрия – топография и архитектура ^
Hristo PRESHLENOV
The Themenoi of Zeus in Mesambria – topography and architecture
Юлия ВЪЛЕВА
Украса на тракийските гробници през класическата и елинистическата епохи
Julia VALEVA
Decoration of the Thracian tombs during the Classical and Hellenistic periods
Лидия СТАЙКОВА-АЛЕКСАНДРОВА
Бронзов намордник от могилния гроб при село Долна Козница, обл. Кюстендил (IV – III в. пр. Хр.)
Lidia STAIKOVA-ALEKSANDROVA
Bronze hackamore from the tumular burial near the village of Dolna Koznitsa, Kyustendil region
(4th – 3rd C. BC)
Иван ТОДОРОВ
Краят на династията на Антигонидите – цар Персей и неговите синове
Ivan TODOROV
The end of the dynasty of the Antigonids – King Perseus and his sons
Атанас ОРАЧЕВ
O римской инвазии в Придунавье, Овидий (Tristia 5.10.35-42) и одном болгарском поведенческом стереотипе у гетов
Атанас ОРАЧЕВ
Римската инвазия в Подунавието, Овидий (Tristia 5.10.35-42) и един български поведенчески стереотип у гетите
Калин ЧАКЪРОВ
Наблюдения относно тракийските стратегии, Флавиевата романизация, интерпретацията на надписи ILBulg 428 – 440 и връзката им с територията на Никополис ад Иструм
Kalin CHAKAROV
Notes on the Thracian strategies, the Flavian romanization, the interpretation of inscriptions ILBulg 428 – 440 and their relation to the territory of Nicopolis ad Istrum
Сергей ТОРБАТОВ
Посветителен надпис на Диана Regina от Южна Добруджа
Sergey TORBATOV
A dedication to Diana Regina from South Dobroudja
Анна ХАРАЛАМБИЕВА
Археологически сведения за изработването на фибули в днешна Североизточна България
Anna HARALAMBIEVA
Archaologische angaben tiber die herstellung von fibeln aus fruhromischer zeit in Untermosien
Марина КОЛЕВА
Бележки върху предназначението на римски каменни мебели и съдове от България
Marina KOLEVA
Notes on the function of some Roman stone furniture and vessels from Bulgaria
Александър МИНЧЕВ
Мраморна скулптура на Тракийския бог конник в Археологически музей – Варна (края на II – началото на III в.)
Alexander MINCHEV
A marble sculpture of the Thracian god – Horseman in the Archaeological Museum – Varna (late 2nd – early 3rd c. AD)
Стилиян ИВАНОВ
Понтийски червенолакови подноси с релефен медальон от Анхиало
Stiliyan IVANOV
Pontic red-slip trays with relief medallion from Anchialus
Александър ХАРИЗАНОВ
Керамичен поднос c апликирано фигурално изображение от Сердика
Aleksandar HARIZANOV
Ceramic tray with applied figural decoration from Serdica
Павлина ВЛАДКОВА
NICOPOLIS AD ISTRUM: за функциите на някои сгради и помещения, разположени на форума на града Pavlina VLADKOVA
NICOPOLIS AD ISTRUM: about the functions of certain buildings and premises located at the central part of the city
Piotr DYCZEK
The gods in the Centurion’s House on beliefs cultivated in the fortress of the I Italica Legion in Novae
Пьотр ДИЧЕК
Боговете от дома на центуриона. По въпроса за вярванията в крепостта на I италийски легион в Нове
Теодора КОВАЧЕВА
Стопански комплекс към villa rustica край Плевен (Storgosia)
Teodora KOVACHEVA
Production complex at villa rustica near Pleven (Storgosia)
Веселина МИТЕВА
Едиктът на император Деций Траян от 249 г. и отразяването му от раннохристиянските автори
Veselina MITEVA
The decree of Decius in 249 accordung to the early Christian writers
Sven KONRAD
I е grabstelle fiir Tiberius Claudius Valens und Corinis a Iatrus/Urivina. Zu den grabdenkmalern xli reiierdarstellungen im niedermosischen binnenland
Свен КОНPAД
Надгробната стела на Tiberius Claudius Valens и Corinis от Iatrus. Към надгробните паметници изображения на конници от вътрешните райони в Долна Мизия
Митко МАДЖАРОВ
Нови данни за градоустройството на Diocletianopolis
Mitko MADZHAROV
data on the urban planning of Diocletianopolis
Георги АТАНАСОВ, Светлана ГАНЧЕВА
Къде е бил лагерът на Milites IIII Constantiani (Notitia Dignitatum, V, 86 – 87)
Durostorum (Силистра)
Georgi ATANASOV, Svetlana GANCHEVA
Wbere was the camp of Milites IIII Constantiani (Notitia Dignitatum, V, 86 – 87)
in Durostorum (Silistra)
Венцислав ДИНЧЕВ
Днешната българска територия през Късната античност
Ventzislav DINTCHEV
The present-day Bulgarian territory in Late Antiquity
Julia VALEVA
Serdica, a city in transition: pagan cults and early Christianity
Юлия ВЪЛЕВА
Сердика в преход: езически култове и ранно християнство
София ХРИСТЕВА, Камен СТАНЕВ
Вкопана структура (мазе?) от края на XII – началото на XIII в., открита при проучването на Небет тепе в Пловдив през 2016 г.
Sophia HRISTEVA, Kamen STANEV
A structure cut into the ground (cellar?) dated back between the late 12th and the early 13th century discovered in 2016 during the archaeological excavations at Nebet Tepe in Plovdiv

Също може да ви хареса…