-10%

Laurea. Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов

27.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий “ – ВТУ
ISBN : 978-619-208-70-3
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 422
Език : български

Изчерпан

Код: 978-619-208-70-3 Категории: ,

Описание

Съдържание:

I. AD GLORIAM

1. Невяна ДончеваПанайотова / Nevyana DonchevaPanayotova

Доц. д-р Владимир Попов сред първосъздателите

на Великотърновския университет

Assoc. Prof. Vladimir Popov, PhD, Among the Founders

of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo ………………. 15

 

2. Мариана Йовевска / Mariana Yovevska

Поздравления за 80-годишния юбилей на доцент Владимир Попов

Congratulations on the 80th anniversary of Associate

Professor Vladimir Popov ……………………………………………………………… 25

 

3. Мария Иванова / Mariya Ivanova

На учителя

To the Teacher …………………………………………………………………………….. 29

 

4. Боянка Герова / Boyanka Gerova

Спомен за моя преподавател Владимир Попов

In Remembrance Of My University Teacher Vladimir Popov ……………… 31

 

5. Ралица Къцаркова / Ralitsa Katsarkova

На доц. д-р Владимир Попов поздрав по повод 80-годишния му юбилей

To Assoc. Prof. Vladimir Popov, PhD, on the Occasion

of His 80th Anniversary ………………………………………………………………… 33

 

6. Михаил Михалев / Mihail Mihalev

Академичният път на доцент д-р Владимир Попов през погледа

на един възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

(Доцент д-р Владимир Попов – преподавател, ръководител,

първият демократично избран ректор на ВТУ)

The Academic Career of Assoc. Prof. Vladimir Popov, PhD Through

the Eyes of one of the Graduates of St. Cyril and St. Methodius

University of Veliko Tarnovo ………………………………………………………… 35

 

7. Живко Жеков / Zhivko Zhekov, Момчил Младенов /

Momchil Mladenov, Стела Монева / Stela Moneva,

Библиография на доц. д-р Владимир Пенчев Попов

Bibliography of Assoc. Prof. Vladimir Penchev Popov, PhD ………………. 51

 

II. ТРАКОЛОГИЯ, СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ

8. Сергей Игнатов / Sergei Ignatov

The Mission to Punt in Middle Egyptian Literature

Мисията до Пунт в средноегипетската литература ……………………….. 59

9. Петър Вълев / Petеr Vаlev

Кога и как е открита хармоничната пропорция (Златното сечение)

When and How the Harmonic Proportion (Golden Ratio) Was Discovered ……………………………………………………. 79

 

10. Стела Монева / Stela Moneva

Народният съд и жените в класическа Атина

The People’s Court and Women in Classical Athens ………………………….. 85

 

11. Неделчо П. Неделчев / Nedelcho P. Nedelchev

Политизация на преходните периоди в общата история –

проблемът комунизъм

Politicization of Transition Periods in General History

and the Problems Of Communism ………………………………………………….. 95

 

12. Иван Тодоров / Ivan Todorov

Политически и обществени промени при тракийските племена

на север от Хемус (Стара планина) през I в. пр.н.е.

Political and Social Changes in the Thracian Tribes North

of Haemus (Stara Planina) in the First Century BC……………………………… 105

 

13. Ваня Б. Лозанова-Станчева/ Vanya B. Lozanova-Stancheva

Император Константин I Велики между Бизантион и Константинопол

Emperor Constantine i the Great Between Byzantion and Constantinopl . 115

 

14. Румен Т. Иванов / Rumen T. Ivanov

Етническият състав на населението между Дунава и Хемус

през І–VІІ век

The Ethnic Composition of the Population Between

the Danube and Haemus Mountain in the 1st – 7th Century………………….. 133

 

15. Надежда Христова / Nadezhda Hristova

Порядъчните граждани на средновековна Италия

The Decent Citizens of Medieval Italy …………………………………………….. 145

 

16. Момчил Младенов / Momchil Mladenov

Ямбол в българо-византийските отношения

през първата четвърт на ХІV век

Yambol in the Bulgarian-Byzantine Relations in the First Quarter

of the 14th century ………………………………………………………………………… 153

 

III. АРХЕОЛОГИЯ, СФРАГИСТИКА, ЕПИГРАФИКА

17. Борис Д. Борисов / Boris D. Borisov

Още за античното селище северно от с. Караново, Новозагорско

Once Again for the Ancient Settlement North of the Village

of Karanovo, Nova Zagora Region………………………………………………….. 167

 

 

18. Атанас Атанасов / Atanas Atanasov

Луковична фибула от югозападния некропол на Августа Траяна

Crossbow Fibula from the Southwestern Necropolis in Augusta Trayana 193

 

19. Павлина Владкова / Pavlina Vladkova

Самостоятелни кули западно от Novae

Free-Standing Towers West From Novae …………………………………………. 199

 

20. Оля Миланова / Olia Milanova

Скулптурна човешка глава от цитаделата „Баба Вида“ – Видин

Sculptural Human Head from the Citadel “Baba Vida” – Vidin …………… 211

 

21. Николай Кънев, Милен Николов / Nikolay Kanev, Milen Nikolov

Нови оловни печати от района на Русокастро, постъпили

в колекцията на Регионален исторически музей – Бургас

New Lead Seals from the Area of the Medieval Fortress of Rusokastro,

Acquired by the Regional Historical Museum in Burgas …………………….. 223

 

22. Румен Иванов / Rumen Ivanov

Османски епиграфски паметници от България

Ottoman Epigraphic Monuments from Bulgaria ………………………………… 231

 

IV. ЕТНОЛОГИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

23. Павлин Чаушев / Pavlin Chaushev

Заключващите системи през Античността

Locking Systems in Antiquity ………………………………………………………… 249

 

24. Селчук Сечкин / Selçuk Seçkin

The Mevlevîhane In Skopje

Мевлевихането в Скопие …………………………………………………………….. 257

 

25. Мария Иванова / Mariya Ivanova

Българската народна култура в миналото и в съвременността

The Bulgarian Traditional Culture in the Past and in the Present Day ……. 269

 

26. Диана Б. Мъглова / Diana B. Maglova

Родствената терминология в село Страхилово

Kinship Terminology in the Village Of Strahilovo …………………………….. 277

 

27. Юлия Киселёва, Сергей Посохов / Yulia Kiselyova, Sergey Posokhov

«Я был близок к отчаянию… спасла меня работа»: историографический

быт В. П. Бузескула в 1920-е гг.

“I Was Close to Despair… Work Saved Me”: the Historiographical

Daily Life of V. P. Buzeskul in the 1920s. ……………………………………….. 289

 

 

28. Калчо К. Калчев / Kalcho К. Kalcev

Науката в спор с… публицистиката

Science in Dispute With… Non-Fiction ……………………………………………. 307

 

V. НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

29. Валентин Кисьов / Valentin Kisyov

Тилзитският мирен договор между Русия и Франция от 1807 г.

The Tilsit Peace Treaty of 1807 Between Russia and France  ……………… 315

 

30. Валентин Спиридонов / Valentin Spiridonov

Германското общество в навечерието на Мартенската революция 1848 г.

German Society on the Eve of the March Revolution of 1848 …………….. 327

 

31. Татяна Астарджиева / Tatyana Astardzhieva

Женското избирателно право в Русия

Women’s Vote in Russia ……………………………………………………………….. 339

 

32. Илиян Михов / Iliyan Mihov

Разузнавателно-диверсионната дейност на партизанския отряд

от състава на 11-та пехотна Македонска дивизия в периода 1915–1916 г.

The Reconnaissance and Sabotage Activity of the Guerrilla Detachment

of the 11th Macedonian Infantry Division in the Period of 1915–1916 …. 349

 

33. Стефан Анчев / Stefan Anchev

Политиката на САЩ и техните западни съюзници към създадената

след войната СФРЮ (Втора Югославия).

The Policy of the United States and Its Western Allies Towards

the After the War-Formed Sfry (Second Yugoslavia) …………………………. 365

 

34. Катина Димитрова / Katina Dimitrova

Югославия в сферата на геополитическите интереси

на САЩ през втората половина на XX век

Yugoslavia in the Sphere of the Geopolitical Intereses

of USA in the Second Half of the 20th Century………………………………….. 391

 

35. Анка Игнатова / Anka Ignatova

Сътрудничеството в областта на образованието и науката

между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

и Университета по библиотекознание и информационни технологии

Cooperation in the Field of Education and Science between St. Cyril

and St. Methodius University of Veliko Tarnovo and the University

of Library Studies and Information Technologies………………………………. 401

 

СЪКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS ……………………………………………… 411

ЗА АВТОРИТЕ……………………………………………………………………………….. 415

ABOUT THE AUTHORS     419