-10%

Stephanos archaeologicos: In honorem professoris Stephcae Angelova . Studia archaeological Iniversitatis Serdicensis. Suppl. V

45.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : –

Година : 2010

Корица : твърда

Страници : 840

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

К. Рабаджиев. На Стефанията, защото я обичаме

Л. Гетов. Curriculum vitae

И. Василева. Библиография на научните трудове на доц. д-р Стефка Ангелова

П. Георгиева. Керамична работилница от Козарева могила — възможности за интерпретация

Ст. Александров. Стратифафия и хронологическа по-зиция иа могилните гробове от ранната бронзова епоха във Врачанско

Хр. Попов. Сведения за производство на керамика от селището от ранножелязната епоха в местостта Куш кая при село Вълче поле

А. Божкова, П. Делев. Глинени поставки от тракийски обредни комплекси

И. Лозанов. За вноса на гръцки амфори по долината на р. Марица (VI — III в. пр. Хр.): наблюдения върху комплексите от ямното светилище край с. Малко Тръново, Чирпанско

К. Рабаджиен. Тракийската образност: колесници

Т. Стоянов. Пегасът от Вазово

Ив. Маразов. Златна маска от частна колекция

Г. Китов. Ангелова могила (Предварително съобщение)

N. Theodossiev, D. Stoyanova. The Beehive Tomb at Kurt Kale Reconsidered
Н. Теодосиев, Д. Стоянова. Нови наблюдения върху куполната гробница от Курт кале (резюме)

Ив. Вълчев. Бележки към светилището на Зевс Збелсурд при с. Големо село, Дупнишко

Р. Миков. Ромфеята от Кабиле в контекста на проблемите, свързани с датиранего на оръжията от тази категория. Разпространение и производство

В. Ханджийска. Технологичии характеристики на керамиката на ръка от Тракия през късножелязната епоха. Производствени етапи (по материали от територията на днешна Югоизточна България)

М. Алексиева. Диаспора и есхатологична вяра. Орфизмът в Олбия Понтика

А. Петрова. Погребално законодателство в Аполония? Опит за реконструкция на базата на надгробните паметници от VI-II в. Пр. Хр.

Д. Ботева. Сцена на възлияние и жертвоприношение при посветителните релефи на Тракийския конник

Л. Гетов. Надгробен паметник на ветерана Valerius Proculus от Кабиле

И. Боянов. Нови данни за развитието на Дуросторум през Принципата

Кр. Христов. Зидани гробници/гробове с полуцилиндричен свод от тракийските римски провинции (I — III в.)

H. Preshlenov. Den Prinzeps erwartend: Die bulgarische Schwarzmeerküste unter Gordian III
Хр. Прешленов. В очакване на принцепса: българското Черноморие при Гордиан III (резюме)

Здр. Димитров. Амфитеатър в Дуросторум (?)

Е. Пенчева. Пещ за строителна керамика от землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец

Б. Думанов, Ив. Бъчваров. „Вторият” меч от гробната находка от Дуросторум

М. Иванов. Надгробни плочи с релефни изображения от Serdica и хинтерланда на прехода към късната античност (последната четвърт на III в. — начатото на IV в.)

L. Vagalinski. Eine seltene gleicharmige Bügelknopffibel aus Nordostbulgarien
Л. Вагалински. Една рядка равнораменна лъчева фибула от Североизточна България (резюме)

Б. Борисов. Римски и ранновизантийски фибули от с. Дядово. Новозагорско

И. Гавритухин, Б. Тотев. О двух накладах геральдического круга из Добричского музея

Зл. Гочева. Някои особености на древното християнство в Тракия и ролята на местната култура в неговото формиране

В. Тенекеджиев. Раннохриски богослужебни маси от България. Опит за изработване на типология

В. Динчев. Северозападният сектор на Градището край с. Дичин, област Велико Търново

Й. Гатев. Раннохристиянска гробница при с. Вуково, Дупнишко

П. Георгиев. Имената на Дуросторум — Силистра в историята на града

А. Станев. Късноантична излъскана керамика от територията на Националния архитектурен и археологичеки резереват „Дуросторум — Дръстьр — Силистра” (обект: Църква: № 2)

А. Обломский. Структура населения лесостепного Поднепровья в VII в.н.э.

Л. Дончева-Петкова. Отново за началото на ранносредновековната българска култура

М. Христова. За един тип чаши от старобългарските некрополи

Г. Грозданова. Ранносредновековна керамика от землището на с. Каблешково, община Поморие

К. Клисуранов. Биритуализмът сред фино-угорските култури до края на VII в. — възможности за сравнения с некрополите на Долен Дунав от края на VIII — IХ в.

Р. Спасов. Ранносредновековен амулет от Югозападна България

Т. Чобанов. Принос към дискусията за произхода на старобългарската монументална архитектура. „Примиряване” на теориите и дефиниране на комплексна Черноморско-Кавказка теория

Т. Тотев. Интересна група глазирани глинени съдове със зооморфни дръжки от Велики Преслав

М. Манолова-Войкова. Рисувана с червена ангоба керамика от Преслав

М. Каймакамова. Значението на Български апокрифен летопис (XI в.) като извор за ранносредновековната българска култура

Вл. Пенчев. Две изработени чрез отсичане късни имитации на анонимни византийски фолиси от клас А2, намерени при археологическите разкопки в Силистра

К. Тотев. Оловна евлогия със Св. Димитър и „разцъфнал кръст” от Преслав

Е. Тодорова. Средновековни амфорни печати от Силистра

А. Романчук. Несколько штрихов к „обыденной жизии“ Херсонитов
A. Romanchuk. Some Remarks on the Everyday Life in Chersonesos (summary)

Г. Шейлева. Накити от средновековния некропол върху могила I до Симеоновград

П. Димитров. Разпространение и характеристика на накитите от Северна България (ХI-ХIV в.)

Ж. Аладжов. Къде се е намирала средновековната крепост Блесна (Блисмос)? Археологически и исторически свидетелства

Д. Владимирова-Аладжова. Средновековни тежести-еталони (екзагии) от България

Р. Колева. Данни за производството на сграфито керамика в средновековния Дръстър

Ч. Кирилов. За резиденцията на Червенските архиереи през Средновековието

Т. Марваков. За един тип сграфито керамика от Месемврия

М. Даскалов. Данни за производството на сграфито керамика в Месемврия от края на XII и XIII в. (Предварително съобщение)

Сн. Горянова. Чужденци в българските средновековни градове през ХIII—XIV в. — социален и правен статут

Ив. Чокоев. Възстановка на знатния пояс, открит в дворцовата църква на Царевец

Е. Дерменджиев. Водоснабдяването на царската Велика лавра „Св Четиридесет мъченици” в столичния Търновград

В. Плетньов. Има ли връзка между учредяването на Варненската митрополия и Карвунското архонтство през XIV в.

А. Ангелов. Църквата на манастира „Св. Никола Мирликийски” при Мало Малово, Софийско

Вл. Тодоров. Характеристика на колекцията керамични лули от Силистра

Р. Иванова. Относно съдовете за дестилация от средновековна България

И. Борисова-Кацарова. Университетските музеи и колекции. Опитът на Софийския университет „Св. Климент Охридски”