Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

20.00 лв.

Автор : Колектив

Издателство : Издателски център „Боян Пенев“

ISBN : 978-619-7372-00-7

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 800

Език : български, английски, руски, сръбски с резюмета на английски

 

Описание

Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. Съставителство и редакция: Аделина Ангушева, Маргарет
Димитрова, Мария Йовчева, Мая Петрова-Танева, Диляна Радославова

 

Съдържание

Tabula gratulatoria

Библиография на проф. дфн Анисава Милтенова

In loco introductionis

В. Тъпкова-Заимова. Няколко хубави спомена от общуването ми с Анисава Милтенова

Средновековната византийско-славянска култура: човекът, текстът и образът

В. Гюзелев. Българският книжовник-летописец от ХІІІ—ХV век — опит за  характеристика

Е. Бакалова. Текст — ритуал — образ. Принципи на визуализация на поетични текстове в средновековната православна живопис

С. Иванов. Телеграф Льва Математика: от астрологии к сказке

Средновековните образи на света: византийски космогонически съчинения в славянската традиция

L. Sels, S. Van Pee. Scholia from Severian of Gabala’s Cosmogoniam Homiliae in the 14th-century Slavonic Hexaemeron Collection
Л. Селс, С. ван Пее. Схолии, извлечени от Словата на Севериан Гавалски върху сътворението на света, в славянски Шестоднев от XIV век (резюме)

В. Велинова. За „магията“ на буквите

Библейски апокрифи и апокрифни образи в славянската средновековна култура

А. Стойкова. Малки бележки върху един епизод от славянската Книга на Енох (2 Енох)

Т. Јовановић. Апокриф о Авраамовој смрти према српском препису из 1618. Године

Д. Петканова. Съдбата на апокрифа Видение на апостол Павел

Изследване на средновековните славянски паметници: датировка и идентификация

S. Kempgen. Dating the ‘Varoš Inscription’ from Prilep
С. Кемпген. Датата на Варошкия надпис от Прилеп (резюме)

А. Турилов. К истории бытования и изучения древне­болгарских рукописей в России первой половины — середины XIX в.: реконструированная Минея праздничная (РНБ, F.п.I.72 + БРАН, 24.4.11) „Палаузовская“ или же „Априловская“?

Е. Мусакова. Черепишкият псалтир

Αрхеология на езика: свидетелствата на средновековните славянски паметници

Т. Славовa. Старобългарският език през призмата на паметни­ците извън канона

Ив. Илиев. Библейските цитати от девтероканоничната книга Сусана в славянската преводна традиция (предварителни бележки)

Aрхеология на текстa: интерпретации, фрагменти и отсъствия

Р. Койчева. Текстологическо приключение по следите на един изчезнал глас (Към реконструкцията на триодния цикъл от Константин Преславски)

Е. Коцева. Анотация към една хипотеза за „Втората апология на славянската писменост“, Берлински сборник Wuk 48

А. Гранберг. Фрагмент от Александрията и от разказа За четирите големи морета в Молитвеник и Чудеса Богородични от XVIII век (БАН61)

Д. Радославова. Фрагментите от Ловешкия дамаскин. Издание на текста

Компютърни изследвания на средновековното писмено наследство: подходи и резултати

D. Birnbaum, H, Martine Eckhoff. Machine-assisted normalization of the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis
Д. Бирнбаум, Х. Екхоф. Автоматизирана нормализация на старобългарския Супрасълски сборник (резюме)

C. Vakareliyska. Relationships between the Greek Prologue of 1295 and nine South and East Slavic calendars
С. Вакарелийска. Отношенията между гръцкия пролог ГИ М Син. Греч. 354 от 1295 г. и девет южно- и източнославянски календара (резюме)

Културата на сборника: макрожанровите структури в славянската книжнина

У. Федер. Княжий изборник и Изборникът на грешния Йоан сред ранните глаголически компилации

Л. Тасева. Стишният пролог във Великите чети-минеи за месец март

О. Младенова, Н. Петкова. Е. Узунова. От датировка на новобългарските дамаскини от IV група към хроноло­гия на книжовното средище тогизи

Превод и трансформация на средновековния текст в славянската традиция

Й. Райнхарт. Два старобългарски преводa на Видение Константиново (BHG 396) и на Обретение на Кръста Господен (BHG 409)

С. Темчин. Еще один ранний церковнославянский пере­вод с латыни: канон римского папы Григория I Великого из Лжеисидоро­вых декреталий в древнерусском трактате „Власфимия“

L. Stamler. Izbranie malo, a compilation from the Life of Andrew the Fool for Christ’s sake in Medieval Bulgarian translation
Л. Щамлер. Избрание мало: компилация, основана на Житието на Андрей Юродиви, в средновековен български превод (резюме)

Жените светици между византийската и славянската традиция

D. Stern. The Double Life of St Eupraxia in Slavic
Д. Щерн. Двойното Житие на св. Евпраксия в старата славянска традиция (резюме)

М. Йовчева. Мъченица Еликонида Солунска (Коринтска) във византийската и славянската книжнина

М. Петрова-Танева. Св. императрица Теофана от Константинопол до Търново

Агиографски текстове за византийските светци в славянската традиция: проблеми и интерпретации

Е. Мирчева. Житието на св. Кодрат Никомидийски (10 март) в славянската традиция

Н. Гагова. Чудото на св. Никола с килима (предварителни бележ­ки)

И. Кузидова-Караджинова. Метафрастовата версия на Житие­то на св. Иларион Велики

Българскaтa култура от епохата на исихазма

И. Евангелу. Исихастите като носители на духа на Българската автокефалия

А. Бояджиев. Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци и жени в Сирна събота

Балканските светци: текст и почит

Е. Томова. Из историята на Третата руска редакция на Първото проложно житие на св. Иван Рилски (РНБ, ф. 98, сбирка на Е. Е. Егоров, ръкопис 1299)

Р. Станкова. Служби за св. Йоаким Осоговски в южносла­вянски преписи от ХІV—ХVІ в.

Г. Петков. Още един препис от XVIII в. на Мъчението на Йоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак (Значението на късните пре­писи за критическото изследване и издание на текста)

Терминология, лексика, лексикографи: история и интерпретация

Б. Велчева. Из езика на Успенския сборник от XII—XIII в.

Е. Дикова. Терминът Покров Богородичен

R. Cleminson. Richard James: Priest, Poet, Political Prisoner, Librarian and Lexicographer
Р. Клеминсон. Ричард Джеймс: свещеник, поет, политически затворник, библиотекар и лексикограф (резюме)

Апокалиптика, апокрифика и апотропеика: трасформации и употреби

Y. Stoyanov. The Apocalyptic Dimension of the “Last Great War of Antiquity” (603—628)
Ю. Стоянов. Апокалиптичните измерения на „последната голяма война на Античността“ (603—628) (резюме)

Кр. Станчев. Павликяните — ученици на дявола. Бележки относ­но финала на апокрифния разказ за произхода на павликяните

A. Angusheva-Tihanov, M. Dimitrova, M.-A. Johnson. Quadruplets — Four South Slavonic Amulet Books from the Seventeenth and the Eighteenth Century: Genre, Context, Language
А. Ангушева, М. Димитрова, М.-А. Джонсън. Четиризнаци. Южнославянски кирилски ръкописи амулети от XVII—XVIII в.: жанр, контекст, език (резюме)